Nawigacja
Ostatnie Obrazy
Muszla Bałtyku - Regulamin

REGULAMIN

(Pobierz) 1. CELE KONKURSU
  1. Ochrona dziedzictwa narodowego
  2. Popularyzacja tańców polskich w formie towarzyskiej.
  3. Kształtowanie poczucia estetyki i rozbudzanie zainteresowań dzieci i młodzieży tą formą tańca.
  4. Tworzenie dzieciom i młodzieży możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu
  5. Wymiana doświadczeń i konsolidowanie środowisk tanecznych

 2. ORGANIZATORZY
  1. 22. Baza Lotnictwa Taktycznego im. gen. Stanisława Skalskiego
  2. Klub 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego
  3. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ?Ars Longa?
  4. Komisja ds. Tańców Polskich Polskiej Sekcji CIOFF

 3. TERMIN
  4-5 listopada 2017r.

 4. MIEJSCE
  Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr.5
  ul. Józefa Wybickiego 32
  82-200 Malbork

 5. KATEGORIE WIEKOWE
  • KATEGORIA I (rok ur. 2008, 2009, 2010) polka, krakowiak
  • KATEGORIA II (rok ur. 2005,2006,2007) polka, krakowiak
  • KATEGORIA III (rok ur. 2002, 2003, 2004) polka, krakowiak, oberek
  • KATEGORIA IV (rok ur. 1999, 2000, 2001) krakowiak, oberek, kujawiak, mazur
  • KATEGORIA V (rok ur. 1991-1998) krakowiak, oberek, kujawiak, mazur
  • KATEGORIA VI (rok. ur. 1978-1990) oberek, kujawiak, mazur
  • KATEGORIA VII (rok ur. do 1976) kujawiak, mazur

 6. PRZEPISY DOTYCZĄCE PAR
  1. O przynależności do kategorii II, III, IV, V decyduje rok urodzenia osoby starszej w parze.
  2. Prawo startu w kategorii I mają pary, w których obie osoby mieszczą się w przedziale wiekowym 7-9 lat
  3. Prawo startu w kategorii VI mają pary, w których:
   - co najmniej jedna z osób mieści się w przedziale wiekowym 27-39lat;
   - osoba druga (spoza przedziału wiekowego 27-39 lat) nie może być młodsza niż 19 lat.
  4. Prawo startu w kategorii VII mają wyłącznie wykonawcy w wieku 40 lat i powyżej.
  5. Wiek tańczącego wyznacza rok urodzenia
  6. Pary rywalizują w następujących klasach:
   1. w kategorii I - klasie A, B i C
   2. w kategorii II - klasie A, B i C
   3. w kategorii III - klasie A, B i C
   4. w kategorii IV - klasie A i B
   5. w kategorii V - klasie S, A, B i S13
   6. w kategorii VI - klasie Hobby, klasie A i S13
   7. w kategorii VII - klasie Hobby i klasie A
  7. Odpowiedzialność za zaszeregowanie do właściwej kategorii ponosi para i jej instruktor. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zaszeregowaniu do właściwej kategorii, para zostanie zdyskwalifikowana.
  8. Czas prezentacji w każdym tańcu wynosi około 2 minut.
  9. Na parkiecie obowiązuje tzw. pierwszy kierunek tańczenia /przeciwny do ruchu wskazówek zegara/ oraz zasada "pozwól także tańczyć innym". Para, która nie uważa w tańcu i doganiając inną parę, tańczącą w pierwszym kierunku, spowoduje kolizję będzie gorzej oceniona przez sędziów.
  10. Para, która po dwukrotnym wywołaniu przez prowadzącego turniej nie zgłosi się na parkiet, nie będzie oceniana w tym tańcu (w finale otrzymuje ostatnie miejsce).
  11. Para która z uzasadnionego powodu przerwie swoją prezentację po upływie połowy czasu jego trwania jest oceniana. (W przypadkach wątpliwych decyduje sędzia główny).
  12. Upadek pary wynikający z przypadku losowego nie będzie powodem obniżenia oceny.

  SPOSÓB ROZGRYWANIA FINAŁÓW W KLASIE ?A? KATEGORII: IV, V
  1. Każda z par finałowych rozpoczyna rywalizację od 64 taktowego popisu solowego
   Kategoria IV ? kujawiak 32 takty popisu solowego
   Kategoria V ? mazur 64 takty popisu solowego
  2. Muzykę do samodzielnej prezentacji finałowej wybiera każda para indywidualnie przez wskazanie numeru utworu muzycznego z przygotowanej przez Komisję ds. Tańców Polskich PS CIOFF? muzyki .
  3. Numeracja melodii:
   • nr 5 ? 8 kujawiaki,
   • nr 17-20 oberki.
  4. Pary prezentują się na parkiecie we wcześniej wylosowanej przez komputer kolejności.
  5. Sędziowie oceniają powyższe prezentacje na miejsca od 1 do 6. Oceny odczytuje prowadzący turniej po występie ostatniej z par finałowych.
  6. Po prezentacjach pojedynczych par następują tańce przewidziane regulaminem każdej kategorii.

  KRYTERIA OCEN
  1. Ocena par tanecznych dokonywana jest wg. kryteriów ustalonych i zatwierdzonych przez Komisję ds. Tańców Polskich PS CIOFF?.

  KRYTERIUM I
  Muzykalność - rozumiana jako wrażliwość na elementy składowe muzyki takie jak: rytm, metrum, tempo, dynamika, budowa formalna utworu muzycznego, a także zdolność emocjonalnego przeżywania muzyki. Kryterium to dotyczy głównie wrażliwości na: następstwo dźwięków w czasie, wyczuwanie naturalnych akcentów w rytmicznym przebiegu utworu (szczególnie tzw. "mocnej" części taktu), tempo i jego zmiany, zjawiska dotyczące głośności dźwięków oraz na budowę formalną utworu muzycznego. Wymienioną w tym kryterium "zdolność emocjonalnego przeżywania muzyki" należy rozumieć jako zdolność do reakcji uczuciowej (emocjonalnej)zarówno na elementy jak i na struktury muzyczne. Jest ona uważana za podstawowy składnik tak trudnej do zdefiniowania muzykalności. Od czasów starożytnych treść muzyki odbierana jest, w najprostszym tego słowa znaczeniu, jako uczucia, emocje, nastroje. Już Arystoteles twierdził, że kiedy spostrzegamy za pomocą ucha rytm i melodię zmienia się nasz stan duchowy. Taka zdolność reakcji uczuciowych towarzyszy bądź towarzyszyć powinna dzisiejszym odbiorcom muzyki, w tym wykonawcom tańców polskich na konkursach.


  KRYTERIUM II
  Styl i charakter tańca tzn. właściwy dla określonego tańca zespół względnie stałych cech charakterystycznych dotyczących jego wykonania, sposobu zachowania się w tańcu i sposobu wyrażania emocji ukształtowanych przez tradycję, estetyczne tendencje różnych epok oraz indywidualne predyspozycje wykonawców. Styl i charakter tańca określa głównie forma tańca (zewnętrzny kształt) dotycząca techniki wykonawczej oraz treści wyrazowe i emocjonalne związane z osobowością wykonawców. Kształtował się na skutek oddziaływania wielorakich czynników. Zależał od epoki, w której się taniec rozwijał i od funkcji społecznej jaką w tej epoce pełnił. Znajdują w nim odbicie treści ideowe i emocjonalne społeczeństw, ich charakter, temperament i obyczaje. Zmieniająca się rzeczywistość poddawała go stałym przemianom. Wykonawcy i nauczyciele wnosili swój wkład w formowanie stylu. Za ich pośrednictwem epoka odciskała swoje piętno. To oni przełamując tradycyjne normy, tworzyli nowości dotyczące treści i techniki wykonania. Stawali się autorami form rozwojowych, które po procesie akceptacji społecznej przeradzały się w charakterystyczne.


  KRYTERIUM III
  Technika taneczna rozumiana jako prawidłowy sposób wykonywania tańca. Prawidłowość wykonawcza dotyczy głównie kroków, ozdobników i figur oraz stopnia automatyzacji prezentowanego ruchu. Dobra technika to wykonanie tańca w sposób racjonalny, efektywny i przy najmniejszym nakładzie energii. Przez efektywność w przypadku tańców polskich należy rozumieć ruch możliwie bliski wytyczonego wzorca. Wzorcem i celem, który zamierzają osiągnąć bądź zbliżyć się do niego pary taneczne, są ustalenia Rady Ekspertów ds. Folkloru Ministerstwa Kultury i Sztuki ogłoszone w roku 1989. Określają one całą systematykę polskich tańców narodowych oraz sposób wykonywania zawartych w tej systematyce treści. Dostarczają wykonawcom informacji o poprawnym przebiegu ruchu tanecznego w przestrzeni, jego kierunku i obszerności, proporcjach poszczególnych części względem siebie, ustawieniu sylwetki tańczącego w przestrzeni i względem współpartnera, odniesieniu tego wszystkiego do rytmu akompaniamentu muzycznego itp. Zwrot "stopień automatyzacji prezentowanego ruchu" związany jest z pojęciem "nawyku ruchowego" czyli umiejętności ruchowej nabytej w trakcie uczenia się motorycznego, która przybrała postać stałej reakcji ruchowej. Stałej reakcji ruchowej czyli czynności ruchowej wykonywanej przy każdym powtórzeniu tak samo lub prawie tak samo i z minimalnym wydatkiem energii. Im wyższy poziom automatyzacji nawyku ruchowego, tym większa dokładność każdego powtórzenia czynności ruchowej. Kolejne powtórzenia jakiegoś aktu ruchowego są identyczne albo prawie identyczne.


  KRYTERIUM IV
  Ogólny wyraz artystyczny rozumiany jako zdolność i umiejętność takiego zaprezentowania tańca, które w oparciu o odpowiednio wysoką lub mistrzowską technikę taneczną zamierza sprostać lub spełnia wymogi sztuki - piękna, harmonii, estetyki. Wykonawcy tańców polskich wykorzystując swoje uzdolnienia a także umiejętności taneczne nabyte w procesie uczenia się osiągają określony poziom techniki tanecznej ("odpowiednio wysoki lub mistrzowski"). Zbudowana na bazie techniki strona wyrazowa tańca nabiera kształtu wypowiedzi artystycznej wywołującej pozytywne stany emocjonalne u widza, a także u oceniającego taniec sędziego. Wartości artystyczne takiej prezentacji tanecznej są bardziej lub mniej dostrzegalne i albo "zamierzają sprostać wymogom sztuki" albo "spełniają wymogi sztuki". Wymogi sztuki w potocznym tego słowa znaczeniu wyznaczają: piękno - rozumiane jako zespół cech, które sprawiają, że program się podoba, budzi zachwyt; harmonia - rozumiana jako współgranie, porządek i ład wszystkich elementów prezentacji; estetyka - dotycząca aspektów estetycznych przebiegu ruchu tanecznego, wyglądu wykonawców i ich ubioru.


  KRYTERIUM V
  Przestrzeganie repertuaru kroków, ozdobników i figur tanecznych w poszczególnych tańcach i kategoriach. Nieprzestrzeganie repertuaru skutkuje obniżeniem oceny za wykonanie tańca lub brakiem promocji do kolejnej rundy konkursu.


 7. ROZPOCZĘCIE

  Konkurs rozpocznie się polonezem (pożądana umiejętność wykonania kroku podstawowego oraz znajomość figur w obrębie jednej pary). Wszystkie pary uczestniczące w turnieju zobowiązane są do uczestniczenia w próbie poloneza oraz do jego wykonania w czasie zgodnym z programem turnieju.

 8. MUZYKA

  Tancerzom w rundach eliminacyjnych i finałach towarzyszyć będzie muzyka mechaniczna (we wszystkich tańcach 4-taktowe wstępy oraz 8-taktowe frazy muzyczne). Czas prezentacji w każdym tańcu wynosi ok. 2 min.

 9. NAGRODY

  Nagrody przyznawane są we wszystkich kategoriach wiekowych za zajęcie od I do VI miejsca. Wszystkie pary otrzymują dyplomy uczestnictwa oraz drobne upominki.

 10. INFORMACJE DODATKOWE

  1. Wszelkie sprawy nierozstrzygnięte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.
  2. Program oraz pozostałe informacje dotyczące turnieju znajdą Państwo na stronie www.zespol.malbork.pl oraz www.bit.ly/muszla17
Kalendarz
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31